• Facebook
JP2

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WOLI RADZIĘCKIEJ

„Jesteśmy wspólnotą ludzi odpowiedzialnych za siebie przed Bogiem, nauczających i uczących się, a przez to wypełniających swoje powołanie”

Jan Paweł II

Misja szkoły

W ZAKRESIE WYCHOWANIA

Podkreślając pierwszoplanową rolę rodziców w wychowaniu swoich dzieci wspieramy ich działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju. Wychowujemy uczniów w duchu nauczania Patrona Szkoły Jana Pawła II.

Nasz uczeń:

 • czuje się w szkole bezpieczny
 • jest wrażliwy na krzywdy i chętny do pomocy innym
 • odróżnia dobro od zła – potrafi właściwie zachować się w każdej sytuacji
 • jest uczciwy, prawdomówny, tolerancyjny
 • odnosi się z szacunkiem do innych
 • dostrzega potrzeby osób niepełnosprawnych i właściwie na nie reaguje
 • cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki
 • umie przewidywać konsekwencje swoich działań
 • zna i szanuje symbole narodowe i religijne
 • zna i kultywuje tradycje narodowe, regionalne i religijne.

W ZAKRESIE DYDAKTYKI

Naszym zadaniem jest kształcić uczniów tak, aby dobrze przygotować ich do zdobywania wiedzy oraz umożliwiać im wszechstronny rozwój intelektualny i duchowy.

Nasz uczeń:

 • podnosi poziom swojej wiedzy, dąży do osiągnięcia jak najlepszych wyników
 • jest motywowany do aktywnego zdobywania wiedzy
 • poszerza swoją wiedzę oraz rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w konkursach i zawodach
 • uczeń z problemami dydaktycznymi ma możliwość uzupełnienia braków wiedzy i umiejętności na dodatkowych zajęciach
 • jest nagradzany za sukcesy dydaktyczne, sportowe i inne.

W ZAKRESIE OPIEKI

Nasza szkoła:

 • zapewnia uczniom bezpieczne warunki do nauki i prawidłowego rozwoju
 • prowadzi działalność oświatowo – zdrowotną promując zdrowy styl życia
 • podejmuje działania w zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu uczniów oraz wszelkim przejawom demoralizacji
 • współpracuje z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w celu udzielania porad i fachowej pomocy
 • pomaga uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

Nasza szkoła współpracuje z:

 • Organem prowadzącym szkołę
 • Radą Rodziców
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Biłgoraju
 • Roztoczańskim Parkiem Narodowym
 • Nadleśnictwem Biłgoraj
 • Kołem Łowieckim Głuszec
 • Zarządem Okręgowym PZŁ w Zamościu
 • Ligą Ochrony Przyrody
 • Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Frampolu
 • Ośrodkiem Zdrowia we Frampolu
 • Miejsko-Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury we Frampolu
 • Parafią Rzymsko-Katolicką w Radzięcinie, Frampolu i Trzęsinach
 • Posterunkiem Policji we Frampolu
 • Innymi instytucjami i organizacjami wspierającymi statutową działalność szkoły.